باکس های هدیه

باکس هدیه شماره ۱

کوکسا - زیر لیوانی - قاشق - جعبه چوبی

باکس هدیه شماره ۲

فندک - جاسیگاری - باکس چوبی

باکس هدیه شماره ۳

لیوان وایکینگی - زیر لیوانی - قاشق - باکس چوبی

باکس هدیه شماره ۴

جاینت ماگ - شات قهوه - قلب چوبی - زیر لیوانی - قاشق

باکس هدیه شماره ۵

آجو خوری - قلب چوبی - شات نقلی - زیر لیوانی - قاشق

باکس هدیه شماره ۶

جوله ماگ - باکس چوبی - زیر لیوانی - قاشق - قلب چوبی - شات نقلی

باکس هدیه شماره ۷

ماگ وایکینگی - مینی شاخ - باکس چوبی

باکس هدیه شماره ۸

کوکسا - بچه کوکسا - زیر لیوانی - قاشق - قلب چوبی - باکس چوبی

باکس هدیه شماره ۹

فندک - باکس چوبی

باکس هدیه شماره ۱۰

شات نقلی - باکس چوبی